Buy bitcoins with cash near Shuya, Ivanovo Oblast, Russia

Trader Distance Location Price/BTC Limits  
CryptoBank24 (3000+; 99%) 169.5 km Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia 245,000.00 RUB 100,000 - 5,000,000 RUB Buy
best_treader (500+; 97%) 260.9 km Moscow, Russia 2,450.00 EUR 1 - 1,000,000,000 EUR Buy
Stable_BTC (500+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 2,523.45 EUR 1,000 - 1,000,000 EUR Buy
PVU (100+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 2,664.50 EUR 1,000 - 950,000 EUR Buy
BTC2Secure (100+; 97%) 260.9 km Moscow, Russia 2,679.00 EUR 15,000 - 1,000,000 EUR Buy
tratavladgo (3; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 2,681.17 EUR 10 - 200 EUR Buy
ELENAchai (3; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 2,684.37 EUR 1 - 145 EUR Buy
bali8mali (3; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 2,688.15 EUR 50 - 200 EUR Buy
masterful13 (500+; 98%) 260.9 km Moscow, Russia 2,774.87 EUR 100 - 500,000 EUR Buy
cryptobro (3000+; 99%) 260.9 km Moscow, Russia 3,112.27 EUR 5,000 - 1,800,000 EUR Buy
Unlockedz (100+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 3,184.79 EUR Any amount Buy
shgn (10 000+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 3,217.40 EUR 50,000 - 1,000,000 EUR Buy
BTC2Secure (100+; 97%) 260.9 km Moscow, Russia 3,246.00 EUR 3,000 - 15,000 EUR Buy
Gypsy6 (1000+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 3,279.39 EUR 1,000 - 20,000 EUR Buy
cyber.money (3000+; 97%) 260.9 km Moscow, Russia 3,315.25 EUR Any amount Buy
BTC2Secure (100+; 97%) 260.9 km Moscow, Russia 3,516.00 USD 15,000 - 1,000,000 USD Buy
bali8mali (3; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 3,529.81 USD 100 - 200 USD Buy
puddytime (19; 50%) 260.9 km Moscow, Russia 3,539.37 USD 1 - 450 USD Buy
ELENAchai (3; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 3,542.24 USD 1 - 200 USD Buy
tratavladgo (3; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 3,546.54 USD 10 - 200 USD Buy
D128 (22; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 3,581.89 USD 1,000 - 500,000 USD Buy
PVU (100+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 3,630.15 USD 100,000 - 915,000 USD Buy
shgn (10 000+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 3,654.01 USD 50,000 - 5,500,000 USD Buy
Unlockedz (100+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 3,674.98 USD Any amount Buy
BTC2Secure (100+; 97%) 260.9 km Moscow, Russia 3,688.00 USD 3,000 - 15,000 USD Buy
TetChange (1000+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 3,689.83 USD 2,000 - 50,000 USD Buy
shgn (10 000+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 3,689.83 USD 10,000 - 50,000 USD Buy
buy-bitcoins.pro (100+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 3,703.02 USD 5,000 - 150,000 USD Buy
StoMonet (500+; 98%) 260.9 km Moscow, Russia 3,704.24 USD 2,000 - 100,000 USD Buy
Stable_BTC (500+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 207,386.47 RUB 100,000 - 60,000,000 RUB Buy