Buy bitcoins with cash near Shuya, Ivanovo Oblast, Russia

Trader Distance Location Price/BTC Limits  
CryptoBank24 (3000+; 100%) 169.5 km Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod Oblast, Russia 525,000.00 RUB 100,000 - 5,000,000 RUB Buy
SUMORYBTC (30+; 84%) 260.9 km Moscow, Russia 6,586.14 EUR 1,000 - 1,000,000 EUR Buy
ByWare (500+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 6,656.21 EUR 1,500 - 100,000 EUR Buy
adidgy (3000+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 7,025.32 EUR 1,000 - 500,000 EUR Buy
PVU (100+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 7,025.32 EUR 10,000 - 950,000 EUR Buy
BTC2Secure (100+; 99%) 260.9 km Moscow, Russia 7,034.00 EUR 1,500 - 300,000 EUR Buy
jaba_krot (100+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 7,049.70 EUR 900 - 600,000 EUR Buy
shgn (10 000+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 7,054.45 EUR 50,000 - 1,000,000 EUR Buy
puddytime (19; 50%) 260.9 km Moscow, Russia 7,069.59 EUR 1 - 145 EUR Buy
bali8mali (3; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 7,112.40 EUR 50 - 200 EUR Buy
tratavladgo (4; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 7,140.26 EUR 10 - 199 EUR Buy
Gypsy6 (1000+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 7,286.80 EUR 1,000 - 20,000 EUR Buy
bali8mali (3; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 7,382.92 USD 100 - 200 USD Buy
jaba_krot (100+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 7,810.36 USD 900 - 600,000 USD Buy
BTC2Secure (100+; 99%) 260.9 km Moscow, Russia 7,848.00 USD 1,500 - 300,000 USD Buy
adidgy (3000+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 7,849.22 USD 1,000 - 100,000,000 USD Buy
puddytime (19; 50%) 260.9 km Moscow, Russia 7,888.07 USD 1 - 450 USD Buy
Glebaty (100+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 7,902.58 USD 300 - 250,000 USD Buy
PVU (100+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 7,918.22 USD 100,000 - 915,000 USD Buy
shgn (10 000+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 7,923.15 USD 100,000 - 2,500,000 USD Buy
tratavladgo (4; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 7,942.47 USD 10 - 200 USD Buy
TetChange (1000+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 8,051.10 USD 2,000 - 50,000 USD Buy
shgn (10 000+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 8,168.35 USD 10,000 - 100,000 USD Buy
Lempert (1000+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 8,285.60 USD 500 - 20,000 USD Buy
SUMORYBTC (30+; 84%) 260.9 km Moscow, Russia 491,895.31 RUB 100,000 - 60,000,000 RUB Buy
bali8mali (3; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 504,846.84 RUB Any amount Buy
Stasik999 (100+; 99%) 260.9 km Moscow, Russia 504,846.84 RUB 10,000 - 2,000,000 RUB Buy
adidgy (3000+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 506,953.32 RUB 50,000 - 100,000,000 RUB Buy
tratavladgo (4; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 506,953.32 RUB Any amount Buy
Glebaty (100+; 100%) 260.9 km Moscow, Russia 506,953.32 RUB 300 - 150,000 RUB Buy